PHRALIPE – Nyitott Szemmel a sokszínű társadalomra

EFOP-1.3.4-16-2017-00040.

Akadálymentes Nyomtatás

Bemutatkozás

„Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület bemutatkozása

 

a) Az Egyesület célkitűzése, feladatrendszere

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület 2010 óta működik közhasznú szervezetként. Az alapítók fő célja a Magyarországon élők élethelyzetének javítása, társadalmi reintegrációja, valamint ismereteinek bővítése. Az egyesület négy szekció mentén működik – Nyitott Szemmel az önkéntességre, az egészségre, a demokráciára és a társadalmi felelősségvállalásra.
Az Egyesület bérelt irodáin keresztül az alábbi közhasznú tevékenységeket, tanácsadásokat nyújtja térítésmentesen Békés megye lakossága, illetve civil szervezetei számára:

 • Bejegyzett civil szervezetek számára ingyenes pénzügyi, pályázati, szervezetfejlesztési és menedzsment tanácsadás.

 • Társadalmi önszerveződés elősegítéseként, társadalmi szervezetet létrehozni kívánó magánszemélyek részére alapítási segítségnyújtás.

 • A munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők, inaktív személyek, valamint pályakezdő fiatalok részére munkatanácsadás, pályaorientációs, álláskeresési, munkaerő-piaci tanácsadás.

 • Egészség mentorálás mindazon személyek részére, akik gondot fordítanak egészségük megőrzésért.

 • Klubfoglalkozás megtartása fiatalok részére az egészséges életmód, valamint párkeresés témakörében.

 • Szabadidős rendezvények megszervezése, olyan célcsoporttagok részére, akik a lelki egészségmegőrzés területén szorulnak rekreációs segítségnyújtásra.

 • Konferenciák megszervezése.

 • Önkéntes akciók szervezése, lebonyolítása.

 • Önkéntes felkészítők általános, - szociális önkéntesség területén.

 • Ismeretterjesztés, akciók szervezése a környezet- és fenntartható fejlődés területein.

 • Igény szerint szervezetfejlesztés, intézménymenedzselés, mentorálás.

 • Esélyegyenlőségi szakértői tevékenység.

 

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁST ELŐSEGÍTŐ FELADATOK ÉS EREDMÉNYEK

- Nonprofit szféra

Az Egyesület egyik meghatározó tevékenységi köre a civil társadalom segítése az alábbi területeken: pályázati, alternatív forrásteremtés, menedzsment tanácsadás, intézmény mentorálás, önkéntes menedzsment felkészítések.
Tevékenysége során az egyesület több mint 70 civil szervezetnek tudott ez idáig segítséget nyújtani, közel 2000 óra tanácsadás keretében.

A tanácsadások az Egyesület alapszabályának megfelelő tanácsadó tevékenység ellátást szolgálták. A tanácsadást igénybe vevők jellemzően a megváltozott jogi környezetre vonatkozólag kértek tanácsot (alapszabály módosítás - kiemelten az új PTK rendelkezéseire, közhasznú státusz megszerzése, alapítási segítségnyújtás, felszámolási eljárásokra vonatkozó szabályok, pénzügyi szabályok változása, és az ezekhez történő alkalmazkodás, forrásteremtési tanácsadás, intézményi, szervezeti szabályzatok kidolgozása, módosítása, hatályosítása, munkaerő-piaci tanácsadás, segítségnyújtás szervezetfejlesztési kérdésekben).
Jelenleg Békés megyében nincs olyan szervezet, mely lehetőséget tudna biztosítani a helyi civil szervezetek számára, hogy MENTORÁLT módon, a problémával küzdő szervezet speciális igényeit figyelembe véve reagáljon a felmerült problémáik megoldására.
Az Egyesület szakemberek bevonásával ezt az űrt kívánja pótolni tevékenységével.

A tevékenység eredményeként olyan tanácsadói hálózat alakult ki, mely azonnal képes reagálni a civil szektort érintő változásokra megerősítve a szektor önálló működési feltételeit, továbbá a mentorálás lehetőséget biztosított olyan alternatív forrásbevonási lehetőségek megismerésére, mely a civil szervezetek forráshiányát csökkenthetik.
A Békés megyében működő civil szakmai szervezetek tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a megye fejlődéséhez, felzárkózásához, azonban szakmaiságuk a vállalt közhasznú tevékenységük megvalósítására korlátozódik. Jellemző a megyében működő civil szervezetekre, hogy nehezen tudnak forrást teremteni arra, hogy külön jogászt, pénzügyi szakembert vagy pályázatírót tudjanak alkalmazni, melyre egyébként jelentős igény merült fel a felmérésünket elemezve.

b) Az Egyesület kapcsolatrendszere a program megvalósításával összefüggésben
Az egyesület kiterjedt partneri kapcsolatokkal, támogatókkal és széleskörű önkéntes bázissal rendelkezik. Több, mint 60 civil szervezettel van élő kapcsolata, akiknek a projekten túl szolgáltatásokat nyújt, továbbá közös rendezvények megvalósításában működik együtt. A Békés megyében működő vállalkozások esetében megközelítőleg 10 foglalkoztatóval dolgozik együtt, segít a megfelelő munkaerő megtalálásában, tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának feltételeiről, előnyeiről.
Jó kapcsolatban állunk Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával és további 12 békés megyei önkormányzattal.

c) Az Egyesület korábban megvalósított programjai a pályázattal összefüggésben


- NYERTES FŐPÁLYÁZÓKÉNT

 

1. SZOC-15-ALT-KKA-2-0031 - "Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram 2015"

Hivatkozás: http://nyitottszemmelkhe.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=263:szoc-15-alt-kka-2-0031-qszocialis-agrargazdalkodasi-szocialis-foeldprogram-2015q&catid=62:nea&Itemid=115

Az Egyesület pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából kiírt, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által meghirdetett „Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogramra” melyre 700 000 Ft 100% vissza nem térítendő támogatást nyert el.
Program időszak: 2015.03.26–2016.06.30.

Geszt településen az országos átlagnál magasabb a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva. Az álláskeresők, különösen a kisgyermekes családok nehéz anyagi helyzetben élnek. A célcsoport sajátos igényeit figyelembe véve, olyan innovatív program került kidolgozásra, melyben egyrészt a bevontak hasznos tudásra tehetek szert, másrészt csökkent az élelmiszerre szánt kiadásuk ezáltal növelve az önfenntartó képességüket.

Konkrét eredmények:

 • A programba 30 hátrányos helyzetű roma család került bevonásra;

 • A családok nagyságát tekintve közvetlenül 111 főt sikerült elérni a program eredményeivel;

 • Fenntartható háztáji gazdaság kialakítása során 19 db előnevelt baromfit, valamint 114 kg takarmánykukoricát biztosítottunk a családok részére, mely legalább 20 hétre biztosította a takarmányellátást;

 • Szociálisan rászorulók segítése olyan induló Támogatási csomaggal, mely alkalmassá tette a családokat az önfenntartó rendszer kialakítására;

 • Felelősségtudat erősödése volt tapasztalható a kisállattartáson keresztül;

 • A Támogatások révén javult a rászorulók életminősége;

 • Hasznosítható tudás került átadásra a résztvevőknek (30 fő családonként 1-1 fő)

 • A családok önálló egzisztenciateremtésének növekedése;

 • Élelmiszerre történő anyagi ráfordítás csökkenése;

 • Kisállattartás újbóli elterjesztésének népszerűsödése;

Együttműködő partnerünk, a Geszt Roma Nemzetiség Önkormányzata volt, mellyel közösen valósítottuk meg a pályázatot. A széleskörű helyi ismereteik és célcsoportjuk meglapozták, hogy a Támogatások ténylegesen a hátrányos helyzetű helyi lakosságot segítsék.
Az együttműködés során a roma önkormányzat segítséget nyújtott a toborzásnál oly módon, hogy tájékoztatta a lakosságot a program lehetőségeiről. Lehetőség volt, hogy a roma önkormányzatnál kerüljön aláírásra a jelentkezési lap ezáltal a megállapodás.
Folyamatos tájékoztatást nyújtottak az érdeklődőknek a program részleteiről, bekerülés lehetőségéről.
Segítséget nyújtottak a bevont családok kiértesítésében a felkészítő műhelyfoglalkozások, valamint a Támogatások kiosztásánál.

Együttműködésünk kiváló példája volt a civil és a közszféra együttműködésének a rászorulok támogatása tekintetében.


2. 65055-4/2016/ESELYT - „Tehetséges fiatalok gondozása, számukra szakember mentorháló kialakítása és működtetése”

Hivatkozás: http://nyitottszemmelkhe.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=289:65055-42016eselyt-tehetseges-fiatalok-gondozasa-szamukra-szakember-mentorhalo-kialakitasa-es-mkoedtetese&catid=62:nea&Itemid=115

A munkánk során sok esetben tapasztaljuk, hogy a személyes életút kialakításában és a személyes sikerek elérésében a tehetségen felül nagy szerepet játszik a megfelelő szakember megléte és a támogató közeg jelenléte. A hátrányos helyzetű családokban élő tehetséges fiatalok sok esetben jelentős hátránnyal indulnak, hiszen a család a nehéz anyagi helyzetük miatt nem képesek biztosítani a gyermek fejlesztéséhez és taníttatásához szükséges kiegészítő oktatást.
A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központtal együttműködve kialakítottunk egy olyan mentorhálózatot Budapesten valamint Békéscsabán, mely 6-16 év közötti, a képzőművészet és a zeneművészet területén tehetséges fiatalokat segített és segíti továbbra is, hogy hátrányos helyzetüket leküzdve hozzáférjenek azokhoz a szakemberek által biztosított feltételekhez, melyek révén tehetségüket sikerrel ki tudják bontakozni.
A hálózatba mentorként azon településeken élő (Budapest és Békéscsaba és környéke) szakemberek és művészek kerültek bevonásra, akik nyitottak a fiatalok mentorálására, a tehetségek fejlesztésére és a saját tudásuk megosztására, részbeni átadására.

A program során 380 alkalommal történt mentorálási folyamat a tehetségek számára egyéni és csoportos formában, melyet Békéscsabán 5 mentor és Budapesten is 5 mentor biztosított.
A program pénzügyi keretéből biztosítottuk a program népszerűsítését, a hátrányos helyzetű tehetségek fejlesztéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzését, a mentorok tiszteletdíjának költségét, valamint a koordinációt végző kollégák munkabérét.
A jelenlegi társadalmi és szociális környezetben a lakosság érzékenyítése érdekében nagy szükség volt a tehetséggondozás népszerűsítésére. Ezen okból kifolyólag egyesületünk a program végén a két megvalósítási helyszínen egy kiállítással és zenei bemutatóval egybekötött rendezvényt szervez, ahol bemutatkoznak a mentorok és a diákok, továbbá a fiatal tehetségek előadása hallható és az általuk készített alkotások tekinthetőek meg.

A program hosszú távú célja volt, hogy a művészek önkéntes és karitatív tevékenység keretében segítsék a hátrányos helyzetű tehetségek készségeinek és tudásának fejlesztését, hozzájárulva ezzel egy sikeres életpálya kialakításához, a tehetségek kibontakoztatásához, mely véleményünk szerint megvalósult.
A program hosszú távon mozgalomként is kíván szolgálni, felhívva a figyelmet arra, hogy minden, a szakmájában sikeres embernek felelőssége a jövő nemzedékének segítése és támogatása, saját megszerzett tudásának átadása, biztosítva ezzel a tudás továbbvitelét, a nemzet hírnevének öregbítését.
A program egy Budapest-Békéscsaba tengelyen elhelyezkedő mentorhálózatot épített ki, melyben a zene és a képzőművészet nagyjai segítik a rászoruló tehetségek kibontakozását. A programban 10 mentor került dolgozott, valamint 40 mentorált tehetség bevonása valósult meg. Közülük 20 roma fiatal mentorált vett részt a programban.

uszt